Verkorte staat van baten en lasten 2020

Verkorte staat van baten en lasten 2020

BATEN                                 LASTEN       

                                                 

Periodieke bijdragen     98.636,12             Vaste lasten                 47.198,76

Overige bijdragen            7.452,90             Variabele lasten         34.310,35

                                                 

Totaal Baten                106.089,02            Totaal Lasten               81.509,11                                        

                                                 

                                                 

Geconsolideerd resultaat:         € 24.579.91                           

                                                 

                                                 

Toegevoegd of onttrokken aan:

                                                 

Continuïteitsreserve         597,36     toegevoegd                  

Bestemmingsreserve     8.300,00     onttrokken                   

Algemene reserve       € 32.282,55     toegevoegd                  

 

Continuïteitsreserve

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de Gemeente ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Bij de Gemeente bestaat de continuïteitsreserve uit een reserve voor doorlopende traktement -en salariskosten alsmede de doorlopende kosten voor huisvesting.

 

Bestemmingsreserve

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

De onttrekking is gebaseerd op het besluit van het bestuur  om bepaalde technische installaties te vervangen.

 

Algemene reserves

Algemene reserves betreffen reservemiddelen die resteren na de eerder genoemde bestedingen.

Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan