Verkorte staat van baten en lasten 2019

Verkorte staat van baten en lasten 2019

BATEN                                 LASTEN       

                                                 

Periodieke bijdragen     96.667,12             Vaste lasten                  49.970,33

Overige bijdragen          21.759,18             Variabele lasten           51.369,32

                                                 

Totaal Baten                118.426,30            Totaal Lasten              € 101.339,65                                        

                                                 

                                                 

Geconsolideerd resultaat:         € 17.086.65                           

                                                 

                                                 

Toegevoegd of onttrokken aan:

                                                 

Continuïteitsreserve         215,93     toegevoegd                  

Bestemmingsreserve   € 15.000,00     toegevoegd                  

Algemene reserve         1.870,72     toegevoegd                  

 

Continuïteitsreserve

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de Gemeente ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Bij de Gemeente bestaat de continuïteitsreserve uit een reserve voor doorlopende traktement -en salariskosten alsmede de doorlopende kosten voor huisvesting.

 

Bestemmingsreserve

De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

 

Algemene reserves

Algemene reserves betreffen reservemiddelen die resteren na de eerder genoemde bestedingen.

Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan