Verkorte staat van baten en lasten 2016

Verkorte staat van baten en lasten 2016

BATEN                                 LASTEN       
                                                 
Periodieke bijdragen    € 102.857,12            Vaste lasten                 € 51.517,75
Overige bijdragen         €     9.089,61            Variabele lasten         € 23.545,81
                                                 
Totaal Baten                    €  111.946,73            Totaal Lasten               € 75.063,56                                          
                                                 
                                                 
Geconsolideerd resultaat:         € 36.883.17                           
                                                 
                                                 
Toegevoegd of onttrokken aan:
                                                 
Continuïteitsreserve    €       182,59                             
Bestemmingsreserve   € 10.108,33                             
Algemene reserve         € 26.592,25                             
 
Continuïteitsreserve
Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat de Gemeente ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Bij de Gemeente bestaat de continuïteitsreserve uit een reserve voor doorlopende traktement -en salariskosten alsmede de doorlopende kosten voor huisvesting.
 
Bestemmingsreserve
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald, en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.
 
Algemene reserve
Algemene reserve betreffen reservemiddelen die resteren na de eerder genoemde bestedingen.
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan